Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wellboard B.V. – versie januari 2022

Wie zijn wij?

Wellboard B.V.

Van Hallstraat 623 1051 HE Amsterdam;

E-mailadres: info@wellboard.nl

KvK-nummer: 80906729

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van toepassing op de producten en diensten van Wellboard B.V.

 

Artikel 1 – Definities

Diensten: het doen uitvoeren van (preventief) bloedonderzoek door prikposten en professionele en gecertificeerde laboratoria en overige werkzaamheden die hiermee verband houden.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die middels de Overeenkomst Diensten afneemt van Wellboard

Partijen: de Klant en Wellboard samen

Overeenkomst: Iedere digitale of schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming, tussen de klant en Wellboard, doordat de Klant een of meerdere diensten afneemt van Wellboard.

Gezondheids suggestie: Het door Wellboard (digitaal) voorzien van vrijblijvende, ,uitdrukkelijk niet medische, suggesties over voedingssupplementen, leefstijl, of voeding, naar aanleiding van de uitslagen van een bloedtest en/of een door de Klant ingevulde Anamnese.

Anamnese:  Via een (elektronisch) formulier door Wellboard aan de Klant gestelde vragen die betrekking hebben op zijn of haar leefstijl- of gezondheidssituatie.

Therapeut: een therapeut waarvan een Wellboard klant of Wellboard geregistreerde expliciet aangeeft dat deze therapeut de klant heeft doorverwezen, dan wel een actieve relatie met deze persoon heeft, dan wel een pakket voor of namens deze klant besteld heeft.

“Het Account”: Beveiligde en persoonlijke digitale omgeving op Wellboard.nl waarin de Klant uitlslagen van laboratoriumonderzoek, vragenlijsten en persoonlijke gezondheids suggesties kan bekijken. Ook kan de klant binnen deze omgeving persoonlijke informatie, zoals adresgegevens, wijzigen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door Wellboard. De onderhavige voorwaarden zijn daarbij ook toepasselijk op Overeenkomsten met Wellboard, voor de uitvoering waarbij derden worden ingeschakeld.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg om een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

1. Het uitbrengen van een offerte of het doen van een aanbieding verplicht Wellboard niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Klant. Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden Wellboard niet.

2. Door Wellboard uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij dit op de offerte anders is vermeld en gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door middel van bestellen en betalen van de gekozen diensten door de Klant van het aanbod van Wellboard.

4. Na ontvangst van de bestelling en betaling stuurt Wellboard een bevestiging van de bestelling naar het emailadres dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling.

5.  Als de Klant de offerte c.q. aanbieding via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wellboard onverwijld middels elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Wellboard is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

5. Aanvullingen van en/of wijzigingen op de Diensten zijn alleen bindend, als Wellboard hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

6. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Wellboard binden Wellboard alleen als en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

7. Wellboard heeft te allen tijde het recht om Klant te weigeren, zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal Wellboard de bestelling van de Klant ongedaan maken en de betaling van de Klant restitueren. Wellboard zal deze weigering bevestigen via het e mail adres zoals door Klant is opgegeven.

8. De Overeenkomst wordt uitdrukkelijk gevormd door schriftelijke afspraken tussen Wellboard en de Klant, waar vragenlijsten, pakketkeuzes en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk onderdeel van uitmaken en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook.

 

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

1. Prijzen van Wellboard producten en diensten zoals vermeld op website(s), brochures, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, en opdrachtbevestigingen luiden in euro’s (€).

2. Alle prijzen van Wellboard producten en diensten zijn onder voorbehoud van druk– en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is Wellboard niet verplicht de Dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Als met de Klant geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal Wellboard voor de afgenomen Diensten bij de klant de gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

4. Wellboard behoudt zich het recht voor om een redelijk bedrag aan reserverings en/of administratiekosten in rekening te brengen bij de Klant, bijvoorbeeld voor begeleiding,  verzend en/of rapportagekosten.

 

 

Artikel 5 – Betaling

1. Wellboard kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens en informatie door de Klant zijn verstrekt en de betaling door de Klant is voldaan en door Wellboard is ontvangen.

2 .De betaling vindt plaats via de betaalfunctie op Wellboard.nl, middels de daar aangeboden betalingsmethoden zoals via creditcard of IDEAL.  Betalingen kunnen op geen andere manier worden gedaan tenzij anders overeengekomen. Pas na correcte afronding van de betaling zal het pakket  worden verstuurd aan de Klant en de het laboratoriumonderzoek worden aangevraagd voor de Klant.

3. Wellboard geeft geen enkele garantie met betrekking tot vergoedingen door zorgverzekeraars. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het declareren van aan Wellboard betaalde kosten bij zijn/haar (zorg) verzekeraar.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Voor de juistheid en volledigheid van de aan Wellboard verstrekte gegevens is De Klant is zelf volledig verantwoordelijk

2. Wellboard geeft de Klant informatie over hoe deze een bestelde Dienst kan afnemen, zoals bijvoorbeeld hoe de Klant een afspraak kan maken met een prikpost. Wellboard geeft ook een indicatie van de gemiddelde termijn waarbinnen de uitslag van een bloedonderzoek aan de Klant gepresenteerd wordt. Deze termijnen zijn slechts een indicatie en gelden nooit als fatale termijnen. Mocht deze termijn overschreden worden, dan is Wellboard niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de Klant vereist, waarbij Wellboard een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.

3. Wellboard is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Voor de afname van bloed maakt Wellboard gebruik van de bloedafname punten die aangesloten zijn bij een externe partner, PMO Nederland. Door het uitvoeren van de betaling van de Dienst(en) gaat de Klant ermee akkoord dat Wellboard de door de Klant opgegeven geboortedatum, geslacht, adres, postcode,  emailadres en pakketkeuze,  van de Klant aan PMO Nederland verstrekt zodat de Klant een afspraak kan maken bij een van de prikposten die verbonden zijn aan PMO Nederland.

4. Na betaling ontvangt de Klant een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de bestelde en betaalde Diensten. De klant ontvangt ook een e-mail met instructies hoe de Klant een afspraak kan maken met een prikpost. Hierin staat een suggestie van een bloedafnamepunt dat dichtbij het door de Klant opgegeven adres ligt.  Als de klant de locatie van het prikpost wenst te wijzigen, kan deze contact opnemen met Wellboard via 085-0600288.

5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een afspraak met het bloedafnamepunt zoals door Wellboard is aangedragen . Wellboard is niet aansprakelijk voor het niet tijdig maken van de afspraak met het bloedafnamepunt.

6. Als er 60 dagen  verstreken zijn nadat de email met daarin het voorgestelde bloedafnamepunt is verstuurd en de Klant heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afspraak met het bloedafnamepunt te plannen en de Klant heeft de bestelling niet geannuleerd zoals bepaald in artikel 7, dan heeft Wellboard het recht om de order als gesloten te beschouwen. In dat geval heeft de Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.

7.  Wellboard  stelt aan de klant een beveiligde digitale omgeving (“het Account”) ter beschikking waarin de Klant of Wellboard gegevens kan opslaan. Deze gegevens kunnen van medische aard zijn. Denk hierbij aan (bloed)uitslagen van laboratoria, enquêtes en andere informatie. De inloggegevens kunnen uniek door iedere specifieke Klant worden aangemaakt.

9. De Klant ontvangt een e-mail als de uitslagen van het laboratorium gereed zijn. De Klant kan door middel van een link naar de “mijn account” pagina zijn of haar uitslagen bekijken.

10. De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan Wellboard, om zo Wellboard  in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Als de Klant de dienstverlening door Wellboard weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft Wellboard het recht de schade die zij hierdoor lijdt op de Klant te verhalen.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht consument, annulering en wijziging

1. Geplande afspraken voor een onderzoek kunnen door de Klant worden gewijzigd of geannuleerd tot 72 uur voor het afgesproken tijdstip.

2. Mits de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn in acht wordt genomen, kan een gemaakte afspraak kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Als de Klant hierna opnieuw de afspraak wil wijzigen is dat mogelijk niet kosteloos en kunnen wijzigingskosten verschuldigd zijn zoals opgenomen in artikel 7 lid 3 t/m 5. Deze kosten dienen dan aan Wellboard betaald te worden voordat een nieuwe afspraak zal worden ingepland.

3. Als de Klant tussen drie werkdagen voor het afgesproken tijdstip bij de prikpost de afspraak wijzigt is de Klant wijzigingskosten voor een bedrag van € 45 verschuldigd aan Wellboard.

4. Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken als de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmacht situatie. In dat geval dient de Klant die meent dat er sprake is van een overmachtsituatie aan Wellboard een schriftelijk verzoek met duidelijk moverende redenen aan Wellboard te sturen  met hierin het verzoek tot opheffing van de

5. Wijziging of annulering moet altijd schriftelijk gebeuren. In het geval een wijziging  of annulering telefonisch plaatsvindt moeten deze altijd onverwijld worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant aan Wellboard, via info@wellboard.nl en door insturen en correct invullen van het herroepingsformulier zoals opgenomen aan het eind van deze algemene voorwaarden.

6. In het geval dat de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak blijft de Klant het volledige overeengekomen bedrag aan Wellboard verschuldigd. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.

7. De Klant mag binnen 14 dagen na betaling en verzending van de bevestiging e-mail door Wellboard, de bestelling herroepen en de overeenkomst ontbinden. Dit kan de Klant alleen doen als er nog geen afspraak met een bloedprikpunt heeft gemaakt. Als de Klant wel een afspraak heeft gemaakt met een bloedprikpunt maar de overeenkomst binnen 14 dagen na betaling en verzending van de bevestiging e-mail door Wellboard wil ontbinden, dan geldt dat Wellboard al is begonnen met de levering van Diensten voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken. In dat geval is de Klant annuleringskosten verschuldigd van €50,–.

8. Als De Klant de overeenkomst wil annuleren kan dit schriftelijk door invulling van een herroepingsformulier. Dit formulier kan de Klant aanvragen door een bericht te sturen naar info@wellboard.nl

9. Wellboard zal bij ontbinding van de overeenkomst het door de Klant betaalde bedrag, eventueel onder aftrek van de annuleringskosten genoemd in artikel 7 lid 7, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het correct ingevulde herroepingsformulier, terugbetalen aan de Klant.

 

Artikel 8 – Gegevensverwerking

1. Wellboard verwerkt en bewaard persoonsgegevens van de Klant zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Wellboard zal informatie die zij in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst heeft verkregen geheim houden en indien van toepassing deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan medewerkers van Wellboard en ingeschakelde derde partijen.

2. Voor optimale dienstverlening maakt Wellboard gebruik van algemene persoonsgegevens van de Klant zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens, alsmede financieel administratieve gegevens.

3. Wellboard draagt zorg voor een zorgvuldige cliëntenadministratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels.

4. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de Klant of andere betrokkenen, anders dan de partners zoals genoemd in artikel 6,  aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken.

5. Wellboard bewaart de gegevens van de Klant in een beveiligd (digitaal) dossier. De Klant heeft recht op inzage in zijn/haar dossier na indiening van een schriftelijk verzoek bij Wellboard. Wellboard heeft het recht een verzoek tot inzage in een gedeelte van het dossier te weigeren als hierdoor de privacy van een ander persoon dan de Klant in het geding komt of dreigt te komen.

6. Onderzoeksresultaten van de Klant worden door Wellboard uitsluitend gebruikt voor het maken van een rapportage waarvoor deze informatie noodzakelijk is of voor (geanonimiseerd) wetenschappelijk onderzoek, bij mogelijke nazorgtrajecten, en/of andere vormen van dienstverlening. Wellboard slaat onderzoeksresultaten van de Klant op en en deze kunnen uitsluitend door de klant worden benaderd in zijn of haar persoonlijke account. De Klant beschikt als enige over de inlog van zijn of haar account. De Klant kan ook alleen zelf een nieuw wachtwoord aanvragen en zijn of haar resultaten in de zijn of haar persoonlijke omgeving op Wellboard.nl vinden. In het geval de test door een therapeut voor de klant wordt besteld waar de klant een zakelijke relatie mee heeft of als de klant met een therapeuten code op de Wellboard website het pakket besteld, dan geeft klant uitdrukkelijke toestemming dat de resultaten ook inzichtelijk zijn voor de therapeut met als uitsluitende doel om advies te geven binnen het kader van het advies traject tussen klant en therapeut. 

7. Voorts verwerkt Wellboard persoonsgegevens van de Klant in het kader van haar dienstverlening. Hierbij gaat het om onder andere:

a. Verstrekken van een inlogprocedure naar een persoonlijke en beveiligde klant omgeving (het Account);

b.Het laten uitvoeren van bloedonderzoek zoals dat door de Klant is besteld in een Laboratorium of bloedprikpunt dat samenwerkt met Wellboard

c. Het verstrekken van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen

d. Het Op verzoek van de Klant leveren van informatie aan derden ten behoeve van de beantwoording van vragen van de Klant;

e.  Het verzenden van nieuwsbrieven aan de Klant over  producten en diensten van Wellboard  en het sturen van reminders en persoonlijk advies ten behoeve van het bestellen van (gepersonaliseerde) test pakketten.

f. Voor beveiliging, administratie en beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, het behandelen van verzoeken, geschillen ,klachten en archivering.

8. Wellboard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijke inzage en gebruik.

9. In het geval dat Wellboard op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Wellboard zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, of door de bevoegde rechter, toegestaan of erkend recht van verschoning, dan is Wellboard niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

10. Wellboard heeft het recht om over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties  te houden, hiervoor reclame te maken en andere marketing en communicatie uitingen. In het geval dat  Wellboard hierbij gebruikt maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm gebeuren, zodat de privacy van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd.

11. Wellboard heeft het recht om geanonimiseerde klantdata te gebruiken voor productontwikkeling, benchmarking, analyse en rapportage.

12. In het geval dat de Klant niet langer wenst dat Wellboard haar contactgegevens gebruikt kan zij zonder opgave van reden, kosteloos en te allen tijde verzet aantekenen tegen het (verdere) gebruik van de contactgegevens door een email te sturen naar info@Wellboard.nl . Tevens biedt ieder bericht van Wellboard de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van contactgegevens.

13. Onverminderd andere mogelijkheden heeft iedere Klant het recht een om klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan ( De Autoriteit Persoonsgegevens) als hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens inbreuk maken op de privacywetgeving.

14. Wellboard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige digitale Account omgeving. De Klant doet zijn of haar betaling alleen met de beveiligde betaalfunctie op de website van Wellboard

15. Wellboard verkrijgt persoonsgegevens die zelf door de Klant aan haar bekend zijn gemaakt, of omdat deze in het kader van de Diensten (of een van de andere verwerking doelen) met toestemming van de Klant van derden zijn verkregen. De onderzoeksresultaten van de Klant worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Klant door Wellboard ingezien voor het geven van een Gezondheids Suggesties en/of andere vormen van dienstverlening.

16. Wellboard zal nooit persoonsgegevens van de Klant verkopen aan derden.

17 . De Klant kan te allen tijde in zijn of haar eigen Account de eigen opgeslagen gegevens en informatie inzien, wijzigen of verwijderen. De Klant Wellboard ook verzoeken het Account te verwijderen.

18. Wellboard verwerkt de persoonsgegevens van de Klant op basis van toestemming van de Klant en de uitvoering van de Diensten die Wellboard levert.  De Klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens voorafgaand aan de intrekking.

19. De Klant kan aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, op het volgende adres:

info@wellboard.nl

Of een brief naar:

Wellboard BV

Van Hallstraat 623

1051 HE Amsterdam

Wellboard neemt een besluit binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.

20. Als de Klant niet tevreden is over de manier waarop Wellboard met persoonsgegevens is omgegaan, dan kan de Klant daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

21. Als klant heeft aangegeven dat ie voor een therapeut werkt bij de checkout geeft ie toestemming om de uitslag met de therapeut te delen.

 

 

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Wellboard behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de relevante wet- en regelgeving.

2. Alle door Wellboard verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Wellboard worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Wellboard treedt op als bemiddelaar tussen de Klant en laboratorium en bloedprikpunten. Wellboard is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, uitslagen en uitvoering van onderzoeken en/of (be)handelingen door de laboratoria en prikposten waarmee Wellboard samenwerkt.

2. Wellboard is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst alleen aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van Wellboard.

3. Wellboard is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen

4. Wellboard is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door derden en/of hulppersonen die Wellboard bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.

5. In het geval Wellboard op verzoek van de Klant of pro actief een gezondheids suggestie geeft, al dan niet naar aanleiding van de resultaten van onderzoek, zal deze gezondheids suggestie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zijn uitgevoerd op basis van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de Gezondheid Suggestie worden medegedeeld. Iedere Gezondheid Suggestie aan de Klant is vrijblijvend en beoogt uitdrukkelijk geen medisch advies te zijn. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en dient zelf een arts te raadplegen bij twijfel of behoefte aan medisch advies over de uitslagen.

6. Wellboard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door nalatigheden, spel- of typefouten en dergelijke, alsmede ten gevolge van storingen in de door Wellboard gebruikte apparatuur.

7. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Wellboard en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Dit geldt ook als dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

8. Aansprakelijkheid van Wellboard is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Wellboard, beperkt tot directe, materiële schade en tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Wellboard in het voorkomende geval dekking biedt.

9. In gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van Wellboard geen dekking biedt is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 2500,.

10. Aansprakelijkstelling van Wellboard dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat een mogelijke tekortkoming aan de zijde van Wellboard is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt de aansprakelijkstelling niet in behandeling genomen door Wellboard.

11. Aansprakelijkstelling van Wellboard schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

12. De Klant kan zich met klachten/aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het functioneren van laboratoria en bloedprikposten waarmee Wellboard samenwerkt wenden tot Wellboard, maar dient zich ervan bewust te zijn dat Wellboard slechts kan bemiddelen bij de afhandeling hiervan. De laboratoria en de prikposten zijn zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke klachten/aansprakelijkstellingen.

 

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht is Wellboard gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, uitval dan wel storing van verbindingen van (interne) netwerken van Wellboard en/of telecom-of internetproviders.

3. Wellboard heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de overmachtsituatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Voor zover Wellboard bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst in rekening te brengen bij de Klant. Als de Klant de het volledige bedrag reeds heeft betaald, zal het te veel betaalde bedrag worden teruggestort op rekening van de Klant.

5. Indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn Partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

Artikel 12 – Ontbinding

1. Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in het geval de andere Partij:

a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan;

b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.

2. Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

  1. Wellboard beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomst deze klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure kunt u opvragen via info@wellboard.nl

 

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Wellboard en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam,, met dien verstande dat Wellboard te allen tijde een geschil ter beoordeling kan voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Wellboard Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Wellboard BV

Van Hallstraat 623

1051 HE Amsterdam

Tel: 0850600288

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is